Deklaracja zachowania poufności

Firma fpsystem niniejszym oświadcza, iż:

1. Wszelkie informacje zawarte w udostępnianych przez naszych klientów dokumentach mających charakter informacji poufnych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Zobowiązuje się do:
a) zachowania w całkowitej poufności Informacji Poufnych udostępnionych przez Zamawiających usługi naszej firmy (instalacja i wdrożenie systemu, import danych, wykonanie portalu internetowego itp.) i wykorzystywania informacji, wyłącznie w celu wykonania zamówionej usługi;
b) podjęcia niezbędnych działań dla zapewnienia poufności otrzymanych informacji.

3. Wymogi zawarte w ust. 2 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które:
a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości.
b) podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zostały ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami.

4. Zobowiązuje się, że Informacje Poufne nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż określony w ust. 2, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zamawiających oraz do nierozpowszechniania, nierozprowadzania, niepowielania, nieujawniania w jakikolwiek sposób lub jakiejkolwiek formie tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiających wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zobowiązuje się do zabezpieczenia i przechowywania uzyskanych Informacji Poufnych w formie: materialnej, nośników elektrycznych, a także w systemach teleinformatycznych, w warunkach zapewniających brak swobodnego dostępu do nich osobom nieupoważnionym oraz do korzystania z tych Informacji Poufnych z najwyższą starannością wymaganą przy zabezpieczeniu tego typu informacji, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia, uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad Informacjami Poufnymi.

6. Zobowiązuje się, iż dostęp do Informacji Poufnych będą mieć jedynie pracownicy Wykonawcy i tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny dla analizy i badania Informacji Poufnych usługi.

7. Zobowiązuje się, że Pracownicy zostaną poinformowani o poufnym charakterze Informacji oraz zobowiązani do zachowania ich poufności na zasadach określonych niniejszym oświadczeniem.

8. Zobowiązuje się do zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której informacje te zostały przekazane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie po zakończeniu usługi.

9. Zobowiązuje się informować Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji Poufnych z naruszeniem warunków niniejszego Oświadczenia niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim naruszeniu oraz do naprawy poniesionych szkód na podstawie przepisów prawa.

Referencje